Regulamin Serwisu i Polityka prywatności.


REGULAMIN SERWISU

www.nieruchomoscikujawskie.pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami korzystania z niniejszego serwisu przed rozpoczęciem jego użytkowania. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na co najmniej jeden z warunków, prosimy o opuszczenie serwisu.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu Przedsiębiorcy, w tym warunki przesyłania wiadomości w formie elektronicznej z wykorzystaniem adresu pocztowego e-mail wskazanego w Serwisie.

2.Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na Serwisie internetowym Przedsiębiorcy w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, korzystającego z Serwisu Przedsiębiorcy.

3. Użytkownicy korzystający z niniejszego Serwisu internetowego akceptują treść i warunki korzystania z Serwisu opisane w niniejszym Regulaminie.

§ 2. Definicje

      Określenia użyte w niniejszym dokumencie pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie

 1. Administrator – serwisu internetowego i administrator danych osobowych (ADO)w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO,
 2. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
 3. Przedsiębiorca - Nieruchomości Kujawskie Karolina Wysocka z siedzibą we Włocławku , ul.T.Kościuszki 19A, kod pocztowy 87-800 Włocławek, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego CEIDG , REGON 341303305, NIP 8882745219,
 4. Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin, dostępny na Serwisie pod adresem domeny www.nieruchomoscikujawskie.pl
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 6. Serwis Przedsiębiorcy/Serwis – zespół stron internetowych dostępnych pod adresem  domeny  www.nieruchomoscikujawskie.pl, stanowiący własność i utrzymywany przez Przedsiębiorcę.
 7. Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca z Serwisu Przedsiębiorcy.
§ 3. Zawartości i zasady korzystania ze Serwisu Przedsiębiorcy

1. Serwis Przedsiębiorcy funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Korzystanie ze Serwisu Przedsiębiorcy jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
3. Korzystanie ze Serwisu Przedsiębiorcy przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Serwis przedstawia informacje o Przedsiębiorcy, prezentację zakresu usług świadczonych przez Przedsiębiorcę, oraz materiały dotyczące problematyki świadczonych przez nas usług.
5. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w niej zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach.
6. Serwis zawiera znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, zastrzeżone zarówno przez Przedsiębiorcę , jak inne  osoby trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu ich identyfikacji. Udostępniając je na Serwisie, Przedsiębiorca nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób. Zawarte w Serwisie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
7. Żaden spis usług prezentowany za pośrednictwem Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i art. 12 Prawa działalności gospodarczej.

§ 4. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Serwisu Przedsiębiorcy w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.

2. Zabronione jest w szczególności:
   a/-podawanie w ramach korzystania ze Serwisu nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,
   b/-rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych na Serwisie,
   c/-naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Przedsiębiorcy, jego pracowników, osób z nim powiązanych lub osób trzecich,
   d/-dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
   e/-ingerowanie w działanie Serwisu, w tym zmienianie kodu stron, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń
       i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu lub oprogramowanie albo urządzenia Przedsiębiorcy lub
       Użytkowników.

§ 5.Wymagania techniczne i pliki cookies

1. Dla korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer.

2. Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, itd.) Użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Serwisu oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.
3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
4. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie lb aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:
           2.Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
           3.Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,


§ 6. Dane osobowe

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Użytkowników korzystających z Serwisu są opisane w następnym dokumencie Polityka prywatności, dostępnym pod adresem domeny www.nieruchomoscikujawskie.pl


§ 7. Kontakt i Reklamacje

1. Przedsiębiorca dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Serwisu Przedsiębiorcy. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Serwisu Przedsiębiorcy na adres: biuro@nkujawskie.pl

2. Użytkownik korzystający z usług opisanych Przedsiębiorcy ma prawo składania reklamacji dotyczących tych usług na adres: biuro@nkujawskie.pl.
3. Zgłoszenia i reklamacje, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Przedsiębiorcę odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.
4. Przedsiębiorca może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
5. Odpowiedzi na zgłoszenie lub reklamację Przedsiębiorcy udzieli w terminie 30 dni od otrzymania pełnej informacji.

§ 8. Odpowiedzialność

1. Dokładamy wszelkich starań w zakresie poprawności działania Serwisu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Serwisu. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Serwisu ze względu na jej modernizację.
3. Nie odpowiadamy w szczególności za:

   a) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych,

   b) spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu;

   c) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu,

   d) szkody spowodowane przez działanie Użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu;

   e) szkody powstałe na skutek wykorzystania przez Użytkowników danych i informacji zawartych w Serwisie w sposób niezgodny z prawem,
4. Przedsiębiorca nie udziela Użytkownikowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane w systemie komputerowym lub utratę danych wynikającą z użytkowania Serwisu. Zawartość Serwisu jest udostępniona w formie “jak jest”, oraz na podstawie “dostępności” bez żadnych gwarancji, czy to wyraźnych, czy dorozumianych.

5. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Serwisu spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Przedsiębiorcy.

§ 9. Zmiana Regulaminu

1. Przedsiębiorca zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Serwisie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Serwisie Przedsiębiorcy.
3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na Serwisie Przedsiębiorcy.


§ 10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2018 roku.
2. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
www.nieruchomoscikujawskie.pl

Cenimy sobie relacje, jakie mamy z użytkownikami naszego Serwisu internetowego, chcemy też odpowiedzialnie obchodzić się z informacjami, którymi dysponujemy. Bardzo poważnie traktujemy prywatność naszych gości i chcemy, aby czuli się pewnie, odwiedzając nasz Serwis internetowy.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument opisuje zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu internetowego www.nieruchomoscikujawskie.pl

2.Określenia użyte w niniejszym dokumencie pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie

 1. Administrator – serwisu internetowego i administrator danych osobowych (ADO)w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO,
 2. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
 3. Przedsiębiorca - Nieruchomości Kujawskie Karolina Wysocka z siedzibą we Włocławku , ul.T.Kościuszki 19A, kod pocztowy 87-800 Włocławek, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego CEIDG , REGON 341303305, NIP 8882745219,
 4. Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin, dostępny na Serwisie pod adresem domeny www.nieruchomoscikujawskie.pl
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Serwis Przedsiębiorcy, Serwis – zespół stron internetowych dostępnych pod adresem domeny www.nieruchomoscikujawskie.pl, stanowiący własność i utrzymywany przez Przedsiębiorcę.
 7. Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca z Serwisu Przedsiębiorcy,
§ 2. Dane osobowe

1. W odniesieniu do Danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Przedsiębiorca - Nieruchomości Kujawskie Karolina Wysocka z siedzibą we Włocławku, ul. T. Kościuszki 19A, kod pocztowy 87-800 Włocławek, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego CEIDG , REGON 341303305, NIP 8882745219, pełni funkcję Administratora.

2. Danymi osobowymi użytkownika, przetwarzanymi przez Przedsiębiorcę mogą być w szczególności:adres poczty elektronicznej, nazwisko imię, firma, stanowisko w firmie, adres e-mail, telefon, adres pocztowy ,podawane w związku z zainteresowaniem naszą ofertą promowaną na Serwisie lub usługą świadczoną w ramach umowy.

3. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit b), c), i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyłącznie w niezbędnym zakresie, przez czas konieczny do realizacji naszych usług, przekazywania odpowiedzi na przesłane przez Użytkowników zapytania, a maksymalnie przez okres wymagany do celów zapewnienia zgodności z przepisami podatkowo-księgowymi, oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO do dochodzenia roszczeń do czasu ich przedawnienia, ochrony czy bezpieczeństwa klientów Przedsiębiorcy,

4. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające nieuprawnionemu pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby do tego nieuprawnione.

5. Do Danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają dostęp wyłącznie osoby i podmioty wyraźnie do tego upoważnione.

6. Dane osobowe są przez Przedsiębiorcę przetwarzane, tylko wtedy jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie i tylko w niezbędnym zakresie, np. jako część zapytania ofertowego niezbędnych do otrzymania oferty świadczenia naszych usług lub gdy świadczymy dla Państwa usługę na podstawie zwartej umowy.

7. Otrzymane informacje są przetwarzane w celach wskazanych poniżej:

1) aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie lub w związku z realizowaniem usługi.
2) aby zapewnić Państwu dostęp do ofert prezentowanych w ramach naszych usług lub dostarczyć
dodatkowe informacje o usłudze.
3) aby poinformować Państwa o nowych ofertach w naszej bazie ofert nieruchomości.
4) do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji danymi klientów.

8. Przedsiębiorca nie przekazuje, nie użycza i nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych innym osobom czy podmiotom, nie profiluje ich oraz nie przekazuje do państwa trzeciego, w tym do żadnej organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe mogą być przekazywane przez nas tylko będącym upoważnionymi do tego podmiotom przetwarzającym, wyłącznie w niezbędnym zakresie, w celu zapewnienia prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia przez nas usług (podwykonawca naszych usług) – wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO (np. biuro rachunkowe, kancelaria notarialna, obsługa informatyczna, hosting, itp.)

10. Dane osobowe mogą również zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – wtedy gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

§ 3. ZBIERANIE DANYCH ANONIMOWYCH

Nie rejestrujemy żadnych prywatnych danych podczas Państwa wizyty na Serwisie. Mogą Państwo korzystać ze stron Serwisu anonimowo. Automatycznie rejestrujemy tylko informacje techniczne, takie jak nazwa dostawcy Internetu, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, adres strony, z której zostali Państwo przekierowani do naszego Serwisu, ilość i daty Państwa wizyt oraz historia przeglądanych podstron. Dane techniczne, o ile byłyby przez nas analizowane, są analizowane tylko i wyłącznie pod kątem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności Serwisu.


§ 4. PLIKI COOKIES

1. Dla korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer.

2. Przedsiębiorca administrujący Serwisem nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji stanowiących dane osobowe, nie zbiera i nie przetwarza również informacji stanowiących dane osobowe zawartych w plikach cookies.

3. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że informacje zawarte w plikach cookies, stanowiące dane osobowe, mogą być jednak zbierane przez serwisy zewnętrzne, z których korzysta Użytkownik, odwiedzający Serwis. Pliki cookies (ciasteczka), o których mowa powyżej stanowią niewielkie
informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, itd.) Użytkownika.

4. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej i zmienić sposób zarządzania tymi plikami. W tym celu Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie lb aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:
 1)- Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 2)-Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 3)-Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft .com/kb/278835/pl,


§ 5. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

1. Każdy Użytkownik ma prawo w każdym czasie do uzyskania dostępu do swoich danych, w tym prawo do aktualizacji swoich danych, dokonania ich modyfikacji, zgłoszenia żądania usunięcia i zaprzestania ich przetwarzania.

2. Każdy Użytkownik ma prawo uzyskać od Przedsiębiorcy informację na temat tego czy Przedsiębiorca przetwarza jego Dane Osobowe. Jeżeli dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Użytkownik ma prawo do otrzymania od Przedsiębiorcy informacji o zasadach przetwarzania jego Danych Osobowych, dostępu do swoich Danych Osobowych, kopii swoich Danych Osobowych.

3. W celu zgłoszenia żądania związanego z administrowaniem danych osobowych przez Użytkownika, wymagany jest kontakt z Przedsiębiorcą pod adresem e-mail: biuro@nkujawskie.pl .

4. Każdy Użytkownik ma prawo złożyć skargę na przetwarzanie dotyczących go Danych Osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 20.05.2018 roku i jest dostępna pod adresem www.nieruchomoscikujawskie.pl

2. Prawem właściwym dla stosowania niniejszej Polityki Prywatności jest prawo polskie.


prev next

Copyright © 2017 - 2019 Nieruchomości Kujawskie. Wszelkie prawa zastrzeżone.